skip to Main Content

Engelvaart Bodywear

Producent van onderkleding sinds 1957

Algemene voorwaarden

Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden Engelvaart Tricot B.V., datum 17-07-2023, Waddinxveen, KvK 29039780.

Artikel 1. Definities 

1.1 Verkoper: Engelvaart Tricot B.V., statutaire vestiging in Gouda en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 29039780.

1.2 Handelsnaam: Engelvaart Bodywear: Een handelsnaam van Engelvaart Tricot B.V.

1.3 Handelsnaam: Goed Ondergoed: Een handelsnaam van Engelvaart Tricot B.V.

1.4 Handelsnaam: Alca Life Fits Easy: Een handelsnaam van Engelvaart Tricot B.V.

1.5 Beeren Bodywear: Een merknaam van Engelvaart Tricot B.V.

1.6 RJ Bodywear: Een merknaam van Engelvaart Tricot B.V.

1.7 Private label: Goederen welke specifiek tussen Koper en Verkoper ten behoeve van Koper op verzoek van Koper zijn ontwikkeld.

1.8 Koper: Iedere natuurlijke of rechtspersoon die van Verkoper een aanbieding ontvangt of met Verkoper een overeenkomst heeft gesloten.

1.9 Offerte: iedere aanbieding van goederen door Verkoper aan Koper.

1.10 Order: Onder Order wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een binnen de Overeenkomst door Koper geplaatste bestelling.

1.11 Overeenkomst: iedere overeenkomst voor de koop van goederen door Koper van Verkoper, waaronder mede begrepen elke wijziging of aanvulling op de betreffende Overeenkomst, alsmede alle (rechts-)handelingen ter voorbereiding en uitvoering daarvan.

1.12 Goederen: Vatbare stoffelijke objecten. Waar in deze Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden wordt gesproken van goederen moet voor zover relevant tevens diensten worden verstaan.

1.13 Afroeporder: onder een afroeporder wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan een koop waarbij het tijdstip van de levering afhankelijk is gesteld van een afroep door Koper binnen een bepaalde termijn.

1.14 Algemene voorwaarden: Onderhavige Algemene Leverings- en Betalingsvoorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid

2.1 Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtsverhoudingen tussen Koper en Verkoper, waaronder mede begrepen alle aanbiedingen en offertes.

2.2 Deze Algemene Voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten waarbij voor de uitvoering door Verkoper diensten van derden dienen te worden betrokken.

2.3 De toepasselijkheid van eventuele inkoop- of andere voorwaarden van Koper wordt uitdrukkelijk uitgesloten.

2.4 Eventuele afwijking van deze Algemene Voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk tussen Koper en Verkoper zijn overeengekomen en ziet slechts op de desbetreffende

Overeenkomst.

2.5 Daar waar een Aanbieding gedaan wordt of een Overeenkomst gesloten onder de Handelsnaam kunnen afwijkende Voorwaarden gelden. Deze worden specifiek in de Algemene Voorwaarden vermeld.

2.6 Indien één of meerdere bepalingen in deze Algemene Voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze Algemene Voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Koper en Verkoper zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.

2.7 Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden naar de geest van deze bepalingen.

2.8 Indien zich een situatie voordoet waarin deze Algemene voorwaarden niet voorzien, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.

2.9 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor deze Algemene Voorwaarden aan te vullen en/of te wijzigen, zonder dat daarvoor toestemming van de Koper vereist is.

2.10 De meest actuele versie van deze Algemene Voorwaarden staan op onze websites, zijn op te vragen ten kantore van Verkoper (financieel@engelvaartbodywear.com) of bij de Kamer van

Koophandel.

Artikel 3. Aanbiedingen en offertes

3.1 Alle aanbiedingen en offertes, hieronder mede begrepen brochures, catalogi, prijsopgaven, maat- en gewichtsopgaven, afbeeldingen en tekeningen zijn geheel vrijblijvend en kunnen door Verkoper zonder opgave van redenen te allen tijde worden herroepen.

3.2 Na aanvaarding van een aanbieding of offerte door Koper is Verkoper gedurende vijf werkdagen gerechtigd de betreffende aanbieding of offerte alsnog te herroepen zonder gehouden te zijn tot enige schadevergoeding.

3.3 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen gelden alle aanbiedingen en offertes slechts per gesloten Overeenkomst en niet voor eventuele toekomstige overeenkomsten.

Artikel 4. Totstandkoming Overeenkomst

4.1 De overeenkomst komt tot stand door mondelinge en/of schriftelijke akkoordverklaring door Koper van de door Verkoper uitgebrachte aanbieding of offerte, mits Verkoper de betreffende aanbieding of offerte na akkoordverklaring door Koper niet ingevolge artikel 3.2 van deze Algemene Voorwaarden binnen vijf werkdagen herroept.

4.2 Indien de akkoordverklaring van Koper, al dan niet op ondergeschikte punten, afwijkt van het in de offerte of aanbieding opgenomen aanbod, dan is Verkoper hier niet aan gebonden. De Overeenkomst komt in dat geval niet tot stand, tenzij Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk met de afwijking akkoord gaat.

4.3 De Overeenkomst tussen Koper en Verkoper wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij Koper en Verkoper uitdrukkelijk schriftelijk anders overeenkomen.

4.4 Verkoper behoudt zich te allen tijde het recht voor om het sluiten van een Overeenkomst zonder opgave van redenen te weigeren.

Artikel 5. Orders

5.1 Een door Koper mondeling en/of schriftelijk geplaatste order is slechts bindend indien deze door Verkoper schriftelijk is bevestigd, dan wel indien Verkoper is aangevangen met de uitvoering van de betreffende order.

5.2 Indien een door Verkoper verzonden orderbevestiging op enig onderdeel afwijkt van de door Koper geplaatste order, wordt Koper geacht akkoord te zijn met de betreffende afwijking indien hij niet binnen vijf werkdagen na dagtekening van genoemde orderbevestiging schriftelijk uitdrukkelijk te kennen geeft de afwijking af te wijzen.

Artikel 6. Levering

6.1 Tenzij nadrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen zal een leveringstermijn door Verkoper slechts bij benadering worden opgegeven.

6.2 Een door Verkoper opgegeven leveringstermijn is nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een dergelijke termijn dient Koper Verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Verkoper dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de Overeenkomst.

6.3 Verkoper is gerechtigd een opgegeven leveringstermijn aan te passen indien hier redelijkerwijs aanleiding toe bestaat. Voor een dergelijke aanpassing zal in ieder geval aanleiding bestaan in geval van door Koper gewenste wijzigingen en/of toevoegingen, één en ander in de ruimste zin des woords moeten worden gedaan. Voorts zal voor een dergelijke aanpassing in de leveringstermijn in ieder geval aanleiding bestaan, indien Koper niet al datgene doet wat door Verkoper noodzakelijk wordt geacht om de overeengekomen of opgegeven uitvoeringstermijn te kunnen handhaven.

6.4 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Verkoper gerechtigd deelleveringen uit te voeren.

6.5 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de goederen indien de waarde van de te leveren goederen hoger is dan € 4.000,- exclusief BTW. franco plaats van bestemming worden geleverd als deze plaats van bestemming binnen Nederland ligt en franco grens als de plaats van bestemming buiten Nederland ligt,

6.6 Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, zullen de goederen af magazijn worden geleverd indien de waarde van de te leveren goederen lager is dan € 4.000,- exclusief BTW,.

6.7 Indien er voor een levering buiten Nederland franco grens geleverd wordt, dan zal de levering vanaf de grens tot aan de plaats van bestemming voor rekening en risico van Koper geschieden.

6.8 Bij leveringen expliciet onder onze Handelsnaam RJ Bodywear en Alca Life Fits Easy zijn de kosten van verzending voor rekening van Verkoper indien het bedrag van de levering per keer hoger is dan € 150,00 excl. BTW indien levering plaatsvindt op een leveringsadres in Nederland of België. Bij levering op een leveringsadres in Duitsland komen de kosten van verzending voor rekening van Verkoper indien het bedrag van de levering per keer hoger is dan € 250,00 excl. BTW. De kosten van verzending komen in alle overige landen volledig voor rekening van Koper.

6.9 De goederen worden geacht door Verkoper te zijn geleverd en door Koper te zijn aanvaard:

 • Bij levering af magazijn: op het moment van in ontvangst name van de goederen door of namens Koper indien Koper de goederen zelf heeft afgehaald en/of de goederen door hiertoe ingeschakelde derden namens Koper zijn afgehaald.
 • Bij levering af magazijn: op het moment van inladen in het voertuig dat de goederen zal vervoeren indien Verkoper voor rekening en risico van Koper het transport van de goederen heeft geregeld.
 • Bij levering franco plaats van bestemming: op het moment van aflevering van de goederen op de afgesproken plaats van bestemming.
 • Bij levering franco grens: op het moment van aflevering van de goederen op het afgesprokenpunt bij de afgesproken grens.

6.10 Vanaf het moment van levering van de goederen door Verkoper gaat het risico over op Koper.

6.11 Koper is gehouden de goederen in ontvangst te (laten) nemen op het moment van levering. Indien Koper zich hier niet aan houdt, wordt de levering geacht plaats te hebben gevonden op het moment dat de goederen door of namens Verkoper zijn aangeboden. De goederen komen vanaf dat moment voor risico van Koper. Verkoper is alsdan gerechtigd de goederen voor rekening en risico van Koper op te slaan. Het niet in ontvangst nemen van de goederen ontslaat Koper nimmer van zijn verplichtingen ingevolge de tussen Koper en Verkoper gesloten Overeenkomst.

6.12 Meer- of minderleveringen ten opzichte van het overeengekomen aantal zijn toegestaan. Indien een Koper goederen bestelt die door de Verkoper speciaal moet worden vervaardigd, is de Verkoper gerechtigd maximaal 10% meer of minder te leveren. Het meerdere of het minder geleverde aantal wordt in rekening gebracht respectievelijk verrekend.

6.13 Bij leveringen onder onze Handelsnaam RJ Bodywear treedt,na het verstrijken van de (afgesproken) leveringstermijn/-datum, automatisch een naleveringstermijn van 4 weken in werking.

Artikel 7. Afroeporders

7.1 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen dient bij een afroeporder de levering van goederen te geschieden binnen vijftien werkdagen na ontvangst van de afroep door Verkoper, welke termijn aanvangt op de eerste werkdag na de dag van ontvangst van genoemde afroep.

7.2 Tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen bedraagt het aantal door Verkoper te leveren goederen per afroep niet meer dan redelijkerwijs van Verkoper kan worden verwacht, één en ander met inachtneming van een redelijke productietermijn.

7.3 Indien tussen Koper en Verkoper niets is overeengekomen met betrekking tot het tijdstip van afroep, dan zal als zodanig gelden de leveringsdatum c.q. de laatste datum van de overeengekomen leveringstermijn.

7.4 Indien tussen Koper en Verkoper bij het sluiten van de Overeenkomst op afroep geen leveringstermijn is overeengekomen, worden partijen geacht een leveringstermijn van twaalf maanden te zijn overeengekomen.

7.5 Indien Koper niet binnen de overeengekomen termijn heeft afgeroepen zal Verkoper Koper schriftelijk in gebreke stellen, waarbij Koper een aanvullende afroeptermijn van ten minste acht werkdagen na dagtekening van genoemde ingebrekestelling zal worden geboden.

7.6 Indien Koper ook binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde aanvullende afroeptermijn niet heeft afgeroepen is Verkoper gerechtigd de goederen aan Koper te leveren dan wel de goederen voor diens rekening en risico, hieronder mede begrepen maar niet beperkt tot het risico van kwaliteits- en waardevermindering, op te slaan. Verkoper zal Koper onverwijld op de hoogte stellen van zodanige opslag en deze terstond een factuur van geleverde goederen alsmede een factuur van de gemaakte kosten doen toekomen.

7.7 Door opslag van de goederen als bedoeld in het vorige lid worden de goederen geacht te zijn geleverd.

Artikel 8. Volmacht

8.1 Indien Koper een ondergeschikte of ingeschakelde derde volmacht heeft gegeven om door Verkoper geleverde goederen in ontvangst te nemen, wordt de betreffende ondergeschikte c.q. derde geacht van Koper een doorlopende volmacht te hebben gekregen. Koper zal op voorhand Verkoper op de hoogte stellen van dergelijke volmacht of opdracht.

8.2 Indien Koper de volmacht heeft getrokken dient hij Verkoper hiervan onverwijld schriftelijk in kennis te stellen.

8.3 Verkoper is gerechtigd uit te gaan van een doorlopende volmacht tot op het moment van ontvangst van een schriftelijke intrekking van deze volmacht als bedoeld in het vorige lid van dit artikel.

Artikel 9. Private Label

9.1 Onder ‘private label productie’ wordt in deze Algemene Voorwaarden verder verstaan: Het door Verkoper ten behoeve van Koper produceren van goederen, op basis van door Koper voorgeschreven en/of van Koper afkomstige modellen, tekeningen, patronen, stoffen en dessins, één en ander in de ruimste zin van het woord en/of voorzien van een door Koper voorgeschreven en/of een van Koper afkomstig label, merk, of merkteken.

9.2 Koper garandeert bij het sluiten van de Overeenkomst dat hij gerechtigd is de door hem voorgeschreven en/of van hem afkomstige modellen, tekeningen, patronen, stoffen, dessins, labels, merken en merktekens, één en ander in de ruimste zin van het woord, te gebruiken. Tevens garandeert Koper dat door uitvoering van de overeenkomst geen enkel geldend recht van intellectuele eigendom van derden zal worden geschonden.

9.3 Verkoper mag geheel af gaan op de door Koper afgegeven garanties als bedoeld in lid 2 van dit artikel en kan in geen geval worden geacht een aanvullend onderzoek in te stellen.

9.4 Koper vrijwaart Verkoper uitdrukkelijk voor alle aanspraken van derden met betrekking tot schending van enig recht van intellectuele eigendom.

9.5 Indien er sprake is van een gebrek in de onder private label geproduceerde goederen, kan Koper alleen gebruik maken van het reclamerecht als geregeld in artikel 12 van deze Algemene Voorwaarden indien het gebrek is ontstaan door grove aantoonbare nalatigheid van Verkoper.

Artikel 10 Prijzen en betaling.

10.1 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle door Verkoper genoemde prijzen in Euro’s, exclusief BTW en exclusief andere heffingen van overheidswege en eventuele in het kader van

de overeenkomst te maken kosten, één en ander in de ruimste zin van het woord.

10.2 Tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven zijn alle door Verkoper genoemde prijzen inclusief de door Verkoper gehanteerde verpakking. Iedere, voor de uitvoering van de Overeenkomst vereiste of door Koper gewenste en/of voorgeschreven afwijkende verpakking komt voor rekening van Koper en zal door Verkoper apart geoffreerd en doorbelast worden.

10.3 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen is Verkoper gerechtigd na het sluiten van de Overeenkomst de prijzen aan te passen. Verkoper zal Koper hiervan onverwijld schriftelijk op de

hoogte stellen.

10.4 Koper is gerechtigd de overeenkomst te ontbinden op grond van een prijsaanpassing als genoemd in het vorige lid van dit artikel, tenzij:

 1. De aanpassing voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet of overige externe factoren zoals verhoging van belastingen, grondstofprijzen, leveranciersprijzen, lonen, enz.
 2. De aanpassing zich voordoet na het verstrijken van een periode van 3 maanden na totstandkoming van de Overeenkomst.

10.5 Tenzij anders is overeengekomen dient betaling te geschieden binnen 30 dagen na factuurdatum op een door Verkoper aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd.

10.6 Koper heeft slechts recht op een eventuele betalingskorting indien dit uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. Indien een dergelijke betalingskorting is overeengekomen, dan geldt deze niet automatisch voor toekomstige overeenkomsten.

10.7 Indien Koper het factuurbedrag niet of niet volledig binnen de in lid 5 van dit artikel genoemde termijn heeft voldaan is deze zonder voorafgaande ingebrekestelling van rechtswege in verzuim vanaf de eerste vervaldag tot op de dag van algehele voldoening. Verkoper is gerechtigd wettelijke rente over het opeisbare bedrag in rekening te brengen over de periode waarin Koper in verzuim is, waarbij een gedeelte van een maand als volle maand wordt gerekend. Alle uit het verzuim voortvloeiende kosten, waaronder begrepen alle redelijke gerechtelijke- en buitengerechtelijke incassokosten (op grond van het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten) komen integraal voor rekening van Koper.

10.8 In geval van verzuim als bedoeld in lid 7 van dit artikel is Verkoper gerechtigd de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden met gelijktijdige vordering van schadevergoeding. Verkoper is tevens gerechtigd al hetgeen Koper uit welke hoofde dan ook verschuldigd is per direct op te eisen.

10.9 Het opschortingsrecht geldt tot op het moment dat het verzuim van Koper is opgeheven. Gereedstaande goederen waarvan de levering door gebruikmaking van het opschortingsrecht is uitgesteld zullen door Verkoper voor rekening en risico van Koper worden opgeslagen.

10.10 Verkoper is gerechtigd de ontvangen betalingen in de eerste plaats in mindering te brengen op de gemaakte gerechtelijke- en buitengerechtelijke kosten en de wettelijke opengevallen rente en in de tweede plaats op de openstaande facturen, met dien verstande dat betalingen altijd eerst in mindering kunnen worden gebracht op de oudste openstaande factuur. Een en ander ongeacht aan welke vordering Koper bij de betaling refereert.

10.11 Verkoper is gerechtigd een aanbod tot betaling te weigeren indien Koper in dit aanbod een volgorde van toewijzing aangeeft die afwijkt van de volgorde als geregeld in lid 10 van dit artikel.

10.12 Koper is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Verkoper verschuldigde.

Artikel 11. Eigendomsvoorbehoud en zekerheidsstelling

11.1 Verkoper behoudt zich de eigendom voor ten aanzien van alle aan Koper geleverde goederen waarvan de factuur/facturen geheel of gedeeltelijk onbetaald is gebleven tot op het moment van volledige voldoening door Koper van:

 1. vorderingen met betrekking tot alle door Verkoper aan Koper geleverde goederen;
 2. vorderingen met betrekking tot door Verkoper ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst verrichtte of nog te verrichten werkzaamheden;
 3. alle overige vorderingen waaronder begrepen vorderingen wegens tekortschieten in de nakoming van de overeenkomst.

11.2 Koper is verplicht de in lid 1 van dit artikel genoemde goederen afdoende te verzekeren tegen de voor die goederen gebruikelijke risico’s, één en ander in de ruimste zin van het woord.

11.3 Koper is gerechtigd de in lid 1 van dit artikel genoemde goederen te verkopen en over te dragen binnen het kader van hetgeen binnen de normale bedrijfsvoering gebruikelijk is. Voornoemd recht vervalt van rechtswege vanaf het moment dat:

 1. Koper op enige wijze tekortschiet in de voldoening van de vorderingen als genoemd in lid 1 van dit artikel;
 2. Koper surséance van betaling heeft aangevraagd, in staat van faillissement wordt verklaard, in de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of iets vergelijkbaars terechtkomt.
 3. Op andere wijze niet meer vrijelijk over diens vermogen kan beschikken en zodoende de vorderingen van Verkoper jegens hem niet kan nakomen.

11.4 Koper is nimmer gerechtigd de in lid 1 van dit artikel genoemde goederen op enigerlei wijze ten behoeve van derden tot zekerheid te laten strekken, één en ander in de ruimste zin van het woord.

11.5 Verkoper is gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst de in lid 1 van dit artikel genoemde goederen terug te nemen vanaf het moment dat sprake is van een situatie als bedoeld in artikel 11.3.

11.6 Terugname van goederen door Verkoper als bedoeld in lid 5 van dit artikel ontslaat Koper niet van zijn verplichtingen ingevolge de Overeenkomst en laat het recht van Verkoper om

schadevergoeding te vorderen onverlet.

11.7 Indien en voor zover de vorderingen als genoemd in lid 1 van dit artikel door Koper niet (volledig) zijn voldaan, is Verkoper gerechtigd zekerheid te verlangen in de ruimste zin van het woord als waarborg voor nakoming van genoemde vorderingen. Koper is verplicht de door Verkoper gewenste zekerheid te stellen.

11.8 Indien en voor zover de door Verkoper gewenste zekerheid als bedoeld in lid 7 van dit artikel door Koper niet wordt gesteld, is Verkoper gerechtigd zonder voorafgaande ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten en/of de Overeenkomst te ontbinden. Eén en ander laat het recht van Verkoper op nakoming en/of schadevergoeding onverlet.

11.9 Verkoper kan, indien hij gerede twijfels heeft over de nakoming van de betalingsverplichtingen door Koper extra garanties vragen, onder rembours leveren of de Overeenkomst opschorten dan wel ontbinden zonder dat Verkoper schadeplichtig is.

Artikel 12. Reclames

12.1 Koper is gehouden direct na levering te controleren of de door Verkoper geleverde goederen aan de Overeenkomst voldoen en eventuele manco’s binnen een week na ontvangst te melden bij Verkoper.

12.2 In de handel toelaatbaar geachte afwijkingen van ondergeschikte aard, zoals geringe of technisch niet te vermijden afwijkingen in kleur, kwaliteit, afwerking, maat, enz. vormen geen grond voor gerechtvaardigde reclame.

12.3 Koper is verplicht een reclame, op straffe van verval van rechten binnen tien dagen na levering, of in geval van een verborgen gebrek binnen tien dagen nadat het gebrek redelijkerwijs geconstateerd had kunnen worden, schriftelijk en met redenen omkleed per aangetekend schrijven bij Verkoper in te dienen.

12.4 Het indienen van een reclame geeft Koper nimmer het recht de nakoming van de Overeenkomst op te schorten.

12.5 Koper is slechts gerechtigd reclamerechten uit te oefenen met betrekking tot goederen die zich bevinden in de staat waarin ze geleverd zijn, tenzij betreffende reclame een verborgen gebrek betreft dan wel een gebrek dat pas blijkt na ver- of bewerking van betreffende goederen.

12.6 Indien en voor zover een reclame gegrond wordt geacht, is Verkoper gerechtigd de betreffende goederen te herstellen dan wel te vervangen. Koper is verplicht Verkoper een redelijke termijn te stellen om tot herstel of vervanging over te gaan.

12.7 Indien herstel of vervanging van de betreffende goederen niet mogelijk is of Verkoper niet binnen door de Koper redelijk gestelde termijn tot herstel of vervanging is overgegaan, is Koper gerechtigd de Overeenkomst te ontbinden.

12.8 In geval van ontbinding van de overeenkomst als genoemd in lid 7 van dit artikel is Verkoper gehouden over te gaan tot het crediteren van de betreffende goederen.

12.9 Koper is nimmer gerechtigd over te gaan tot retourzending zonder voorafgaande reclame als genoemd in lid 3 van dit artikel.

12.10 Ongegronde en/of onrechtmatige retourzendingen komen geheel voor rekening en risico van Koper.

Artikel 13. Aansprakelijkheid

13.1 Verkoper is uitsluitend aansprakelijk voor schade voortvloeiend uit het uitvoeren van de Overeenkomst indien deze aantoonbare schade te wijten is aan het niet in acht nemen van de vereiste zorgvuldigheid en deskundigheid die Koper redelijkerwijs bij de uitvoering van de overeenkomst mocht verwachten.

13.2 Indien Verkoper aansprakelijk mocht zijn voor enige schade, dan is de aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag van de betreffende order, of het betreffende gedeelte van de order waarop de schade betrekking heeft.

13.3 Verkoper is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade. Onder indirecte schade wordt in deze Algemene Voorwaarden mede begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en bedrijfsstagnatie.

13.4 De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of daarmee gelijkgestelde grove schuld van Verkoper.

13.5 De aansprakelijkheid van Verkoper is met inachtneming van hetgeen is bepaald in deze voorwaarden ongeacht de grondslag in alle gevallen beperkt tot hetgeen de aansprakelijkheidsverzekeraar van de Verkoper uitkeert en indien de verzekeraar niet uitkeert beperkt tot een bedrag van € 5.000,- per gebeurtenis.

Artikel 14. Overmacht

14.1 Indien Verkoper de verplichtingen uit de Overeenkomst niet, niet behoorlijk, of niet tijdig kan nakomen ten gevolge van een omstandigheid die niet te wijten is aan diens schuld en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor diens rekening komt, is Verkoper gerechtigd de nakoming van genoemde verplichtingen op te schorten voor de duur van de toestand van de overmacht. Indien de periode van overmacht langer duurt dan twee maanden, is ieder der partijen bevoegd de Overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder gehouden te zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens de andere partij.

14.2 Verkoper is tevens gerechtigd zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid, die (verdere) nakoming van diens verplichtingen verhindert, intreedt na het verstrijken van de termijn waarbinnen Verkoper aan de verplichtingen had moeten voldoen.

14.3 Naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, wordt in deze Algemene Voorwaarden mede onder overmacht verstaan, elke (niet-)voorziene, van de wil van Verkoper onafhankelijke omstandigheid die (verdere) nakoming van diens verplichtingen tijdelijk of blijvend verhindert, waaronder met name, maar niet uitsluitend: stakingen, uitsluitingen, brand, apparatuur storingen, het te laat of niet nakomen van verplichtingen door de leveranciers van de Verkoper, problemen met het door de Verkoper of derden georganiseerde transport en/of overheidsmaatregelen, alsmede het ontbreken van door overheid afgegeven vergunningen, werkonderbrekingen, het verlies van op te nemen onderdelen, of invoer- of handelsverboden.

14.4 Voor zover Verkoper ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. Koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 15. Vrijwaringen

15.1 Koper vrijwaart Verkoper uitdrukkelijk voor eventuele aanspraken van derden met betrekking tot door hen geleden schade ten gevolge van de uitvoering van de Overeenkomst door Verkoper.

15.2 Indien Verkoper door derden mocht worden aangesproken met betrekking tot door hen geleden schade als bedoeld in lid 1 van dit artikel, is Koper gehouden Verkoper zowel in als buiten rechte bij te staan en onverwijld hiertoe alle benodigde handelingen te verrichten.

15.3 Indien Koper de in lid 2 van dit artikel genoemde benodigde handelingen niet, niet tijdig, of niet voldoende verricht, is Verkoper zonder voorafgaande ingebrekestelling gerechtigd om zelf adequate maatregelen te treffen. Alle door Verkoper hiertoe gemaakte kosten komen integraal voor rekening en risico van Koper.

Artikel 16. Intellectuele eigendom

16.1 Verkoper behoudt zich uitdrukkelijk alle rechten van intellectuele eigendom voor met betrekking tot in het kader van totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst door Verkoper verstrekte aanbiedingen, offertes, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, brochures, maat- en gewichtsopgaven, monsters, modellen en eindproducten, één en ander in de ruimste zin des woords.

16.2 Koper is nimmer gerechtigd om door Verkoper in het kader van totstandkoming en/of uitvoering van de Overeenkomst verstrekte aanbiedingen, offertes, ontwerpen, tekeningen, afbeeldingen, brochures, maat- en gewichtsopgaven, monsters, modellen, eindproducten, enz., openbaar te maken, te verveelvoudigen, of op andere wijze aan derden ter hand te stellen zonder toestemming van Verkoper.

Artikel 17. Toepasselijk recht en forumkeuze

17.1 Indien Verkoper om wat voor reden geen beroep doet op een voorwaarde uit hoofde van deze Algemene Voorwaarden dan impliceert dat niet dat de Koper hieraan rechten mag ontlenen.

17.2 Op alle rechtsbetrekkingen tussen Koper en Verkoper is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.

17.3 Koper en Verkoper zijn gehouden zich tot het uiterste in te spannen om het geschil in onderling overleg te beslechten alvorens een beroep te doen op de rechter.

17.4 Geschillen tussen Koper en Verkoper zullen uitsluitend worden beslecht door de bevoegde rechter in het arrondissement waarin de vestigingsplaats van Verkoper is gelegen.

Back To Top
Search